Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-01-07

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

d. 7 - 1 - 34

ny adresse: højbro plads 15 3
københavn k.

hr. ingeniør e. østlund,

nu er den franske afdeling, takket være erik olsons energiske arbejde, endelig gaaet i orden, det bliver en meget god udstilling med ca. 20 billeder af følgende kunstnere: valentine hugo, alberto giacometti, man ray, yves tanguy, hans arp, max ernst, rené magritte, joan miro, oscar dominguez, victor brauner, salvador dali. eventuelt kommer der ogsaa billeder af klee og af nogle fra "gravitation". men de 11 oven anførte er nu helt [understreget] sikre og er blevet afsendt i lørdags. erik olson har gjort et meget stort arbejde for denne sag som jeg er ham uendelig taknemmelig for. det er andré breton, der nu har arbejdet for sagen. tériade der oprindelig havde lovet at ordne med udstilling trak sig helt tilbage uden at meddele mig noget om det.

hvis de vil sende indbydelser til den svenske presse (til deres københavnskorrespondenter) tror jeg det vil være udmærket og spare mig for et stort arbejde. ifald de vil paatage dem dette arbejde skal jeg sende dem det antal indbydelseskort de maatte have brug for i den anledning. maaske vil de meddele mig antallet?

[Side 2]

2

jeg vilde være meget glad for om de vil staa med i katalogen som arrangør af udstillingen, det vil være betydnings-fuldt for udstillingen udadtil.

jeg har da tænkt mig det opsat saaledes:

[Indrammet i en firkant:]

udstillingens arrangører:
ingeniør e. østlund, halmstad
maleren vilh. bjerke-petersen, københavn
(udstillingens forretningsfører)
[tilføjet med Egon Östlunds håndskrift:] maleren Erik Olson, Paris

jeg beder dem meddele mig om de finder dette rigtigt eller hvad de ellers foreslaar, jeg beder dem venligst sende mig besked desangaaende saa hurtigt som muligt af hensyn til katalogets trykning.

jeg gaar ud fra at ing. østlund kommer herned til udstillingens aabning helst allerede om lørdagen eller i hvert fald om søndagen ogsaa af hensyn til pressen der sikkert gærne vil have oplysninger af dem, det er jo meget [understreget] vigtigt at der findes representanter for sverige hernede. jeg haaber ligeledes paa at i hvert fald et par af "halmstadgruppen" kommer herned til ophængningen der vil kræve et stort arbejde, da vi skal hænge hele [understreget] udstillingen op fra kl. 7 om morgenen (mandag) til kl 7 om aftenen (kl. 8 er ferniseringen jo!)

[Side 3]

3

jeg vilde gærne [ord overstreget] have de sendte mig besked paa hvor mange af de svenske malere der rejser her ned til aabningen af hensyn til presse og ogsaa af hensyn til nogle festligheder, der vil blive afholdt, saaledes søndag d. 13 om aftenen hos min fader, ferniseringsfesten og onsdag d. 16de hos prof. munch-petersen, d. v. s. det er egentlig hans frue, der laver denne fest, hvortil alle de svenske malere er indbudt foruden ing. østlund, det er fru dr. valfried palmgreen munch-petersen, der er svensk og her ved universitetet er docent i svensk litteratur.

i det jeg paa forhaand takker for alle disse oplysninger er jeg deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den ledsagende kuvert er poststemplet d. 8. januar 1935.

Brevet er dateret d. 7/1-1934. Idet udstillingen afholdes fra d. 15. januar 1935, virker det sandsynligt, at brevet, der blandt andet nævner, at Erik Olson har arrangeret de parisiske kunstneres deltagelse, hvilket han gør de sidste dage i december 1934 og de første dage i januar 1935, skal dateres d. 7/1-1935. Se også: Viveka Bosson: "En sökares vandring" (Stiftelsen Erik Olson - Mjellby Konstgård, 2001), s. 189-193.

Brevet er dateret d. 7. januar 1934. Idet udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" åbnede d. 15. januar 1935, og brevet knytter sig til åbningen, må brevet formodes at være skrevet d. d. 7. januar 1935. Brevet er således registreret under denne dato.

Brevets ledsagende kuvert er poststemplet d. 8. januar 1935.

København

Betegnet på brevet f.o.:

højbro plads 15 3
københavn k.

Halmstad

Betegnet på den ledsagende kuvert:

hr. ingeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.