Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-08-08

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

Sjungaregården 8/8-35

Käre Vilhelm!

Tack för Ditt brev med förandrade tidskriftsorganisation. Förslaget är nog acceptabelt, men tyvärr kan jeg icka på egen hand antage det, [ulæseligt ord] vi har en överenskommelse om, att allt som rör gruppen skall förelägges den för beslut. F.n. är det omöjligt för mig att komma i kontakt med vännerna. Stellan är i Tyskland, Erik och Sven ha flyttat ut på landet. Redaktionsmedarbetarskapet kan jeg givetvis själv besluta om, men det är jo endast en ringa del av det hela. Angående artiklarna vill jeg tala med åtminstorne majoriteten av. gruppen. Isse är med på förslaget, men tror icke att vi kunne ordna med annonser eller förläggere - kommissioner - förän några eller någon av gruppen kommer upp till Stockholm. I Halmstad är det omöjligt att göra något. Greta, som är väl initierad i bokhandlarfrågor, tror, att det blir svårt att få [ord overstreget] kommissioner

[Side 2]

för en konsttidskrift som tryckes och utgives i Danmark. Själv tror jeg [ulæseligt ord] att det icke är omöjligt. med reproduktioner kan jeg nog ordna före 1e september. med [ord overstreget] artiklarna blir det nog sänere. Till den 20e dns är det under alla förhållande omöjligt. Efter allt att döma blir kvar här till den 20e och att [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] göra något är uteslutet, [ulæseligt ord] jeg har [ord overstreget] måste fullt "kopplat av" [tre ord overstreget] för att reparera mina något slitna nervar.

Vad gruppens och min medverkan [ulæseligt ord] ser jeg därför ingen annan råd än att starten sker senare.

Harry Martinson, som vi för ett par veckor sedan [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] meddelande från utanför Trondheim - är nu försvunnen och har icke givet sig till känna trods efterforskningar gennem tidningor og radio. Formodligen har han gått til sjöss. Icke heller Ekelöf har vi lyckats snoka upp.

[Ord overstreget] För saken lämpligest vore nog om Du kunnde komma över hit för närmar resonemang.

I förhoppning därom hälser jeg Dig och Elsa hjärtligt.

Din tillgivna Egon

Greta och Isse hälser!

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som blev sendt.

Vejbyslätt

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Sjungaregården 8/8-35

Brevhoved på brevet f.o.:

Maskiningeniör E. Östlund
Halmstad

Egon Östlunds samling. Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet.